REGULAMIN

 [Strony transakcji]
§ 1
1. Osobą dokonującą zakupu na portalu internetowym www.urzadzeni.waw.pl może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna bądź prawna.
2. Właścicielem portalu www.urzadzeni.waw.pl, wykonawcą oraz sprzedawcą projektów jest firma:
URZADZENI Magdalena Świetlikowska
Ul. Hubala 10/2
97-215 Spała
NIP 712-296-10-23
Tel. 531-041-837
BANK MILLENIUM 93 1160 2202 0000 0001 9827 4599
3. Zakup projektu na www.urzadzeni.waw.pl może być dokonany wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
[Postanowienia ogólne]
§ 2
1. Wszystkie projekty zamieszczone na stronie www.urzadzeni.waw.pl są własnością URZADZENI Magdalena Świetlikowska i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane czy wprowadzane do obiegu bez zgody właściciela.
2. Każda osoba chcąca dokonać zakupu  musi zaakceptować poniższy regulamin.
3. Ceny realizacji poszczególnych elementów projektu, lub całych pakietów podane są w zakładce OFERTA na stronie www.urzadzeni.waw.pl, lub wyceniane są indywidualnie jeżeli wykaczają poza standardowe zamówienie zamieszczone w zakładce oferta
[Definicje]
§ 3
1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
2. Projektant – Profesjonalny projektant wnętrz, który przygotuje Projekt zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez zamawiającego, wykorzystując swoje kwalifikacje i u miejętności.
3. Klient – osoba, która korzysta z portalu www.urzadzeni.waw.pl zgodnie z regulaminem.
4. Projekt – projekt wnętrza zaprojektowany zgodnie z wytycznymi klienta, przez projektanta (projekt indywidualny)
5. Rzut – plan pomieszczenia, które ma zostać zaprojektowane, przesłany do portalu urzadzeni.waw.pl przez klienta. Rzut powinien zawierać wszystkie informacje podane w instrukcji – jak zmierzyć pomieszczenie, zamieszczonej na portalu urzadzeni.waw.pl
6. Ankieta – zestaw pytań w formie elektronicznej, na które odpowiada klient, aby umożliwić projektantowi jak najlepsze dopasowanie projektu do oczekiwań klienta.
7. Cena – kwota którą uiszcza Klient za zakupiony pakiet (podstawowy lub rozszerzony), oraz elementy dodatkowe projektu.
8. Administrator – podmiot przechowujący dane osobowe Klientów urzadzeni.waw.pl
[Składanie zamówień, realizacja zamówienia, płatności]
§ 4
1. Klient składa zamówienie poprzez formularz zamówienia znajdujący się na portalu urzadzeni.waw.pl i portalu aukcyjnym allegro.pl.
2. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie przez klienta oświadczenia o akceptacji regulaminu w formularzu zamówienia.
3. Po przesłaniu formularza zamówienia projektant urzadzeni.waw.pl kontaktuje się z klientem w celu ustalenia możliwego terminu i czasu realizacji projektu, wyboru odpowiedniego pakietu lub indywidualnego doboru elementów projektu, ostatecznej wyceny.
4. Administrator urzadzeni.waw.pl potwierdza złożenie zamówienia w ciągu 24 godzin od momentu złożenia przez klienta zamówienia. Czas ten może się wydłużyć jeśli zamówienie zostanie złożone w sobotę lub niedzielę, oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
5. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu od klienta niezbędnych danych (rzut, ankieta, konsultacja z projektantem) oraz dokonaniu przez niego płatności za wybrany pakiet oraz elementy dodatkowe projektu.
6. Płatności za pomocą przeleu.
7. Klient otrzymuje gotowy projekt (wg zamówionej i opłaconej specyfikacji) w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail.
7. Czas realizacji projektu wynosi od2 do 10 dni roboczych, liczony od momentu dostarczenia przez klienta wszystkich wymaganych danych (formularz zamówienia, akceptacja regulaminu, kompletny rzut, wypełniona ankieta), oraz potwierdzenia przelewu.
8. Czas realizacji może ulec wydłużeniu w zależności od stopnia skomplikowania danego pomieszczenia oraz w przypadku konieczności dosłania przez klienta dodatkowych danych dotyczących projektowanego pomieszczenia.
[Prawa autorskie i majątkowe]
§ 5
1. Klient nie nabywa autorskich praw majątkowych do projektu zakupionego na urzadzeni.waw.pl.
2. Klient otrzymuje licencję do użycia projektu na własne potrzeby.
3. Zabrania się udostępniania projektu osobom trzecim i rozprowadzania zakupionego projektu.
[Reklamacje]
§ 6
1. Jeżeli po otrzymaniu gotowego projektu klient zauważy w nim braki, lub niezgodności w stosunku do złożonego zamówienia (również informacji zawartych w ankiecie) powinien wysłać e-mail na adres biuro@urzadzeni.waw.pl, w którym zawarty będzie opis błędów oraz żądania klienta. W treści reklamacji klient powinien podać Imię i Nazwisko zamawiającego.
2. Reklamacje można składać w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania projektu drogą elektroniczną.
3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich otrzymania.
4. W przypadku przesłania niewłaściwych, błędnych, niekompletnych danych lub wymiarów związanych z projektowanym pomieszczeniem, lub gdy klient sam dokonuje zmian, urzadzeni.waw.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe czy wyrządzone szkody. W tym przypadku reklamacje nie będą uwzględniane.
7.  Klient może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 10 dni.  Zapis ten nie dotyczy indywidualnych projektów oraz już zrealizowany i przesłanych na maila.
[Dane osobowe]
§ 7
1. Zamówienie Projektu na urzadzeni.waw.pl jest dobrowolne.
2. Akceptując regulamin portalu urzadzeni.waw.pl klient zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).
3. Każdy Klient ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Odbiorcą danych osobowych Klientów jest Administrator portalu urzadzeni.waw.pl
[Postanowienia końcowe]
§ 8
1. Projektant urzadzeni.waw.pl ma prawo odmówić realizacji projektu w przypadku stwierdzenia braku możliwości wykonania projektu on-line.
2. Roszczenia lub spory pomiędzy urzadzeni.waw.pl, a Klientem, wynikające z korzystania z portalu lub z nim związane, których strony nie będą w stanie uregulować polubownie, zostaną poddane ostatecznemu rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla urzadzeni.waw.pl .
3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż projekty wykonywane są przy pomocy programów komputerowych, co nie zawsze pozwala na wierne oddanie rzeczywistości, a wygląd projektu może różnić się w zależności od ustawień monitora.
4. Portal e-wnetrza.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie www. urzadzeni.waw.pl